Chương 5: Mô hình thực thể kết hợp

Thể hiện thực thể là người, vị trí, đối tượng, sự kiện, khái niệm mà dữ liệu được thu thập và lưu trữ ( thường tương ứng với một hàng của bảng). Kiểu thực thể: là một tập hợp các thực thể củng mô tả một đối tượng nào đó trong hệ thống, nói cách khác,,,,