CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG CÔNG TY

Mục đích của chương này là cung cấp những hiểu biết về hoạt động bán hàng
cá nhân và quản trị bán hàng thích hợp trong chiến lược và tổ chức của Công ty. Đầu
chương thảo luận sơ qua về chiến lược tổng thể và mối quan hệ của nó với chiến lược
kinh doanh và chiến lược marketing. Những nội dung quan trọng này sẽ tạo nền tảng
cho phần tiếp theo về việc xây dựng điều hành một cơ cấu tổ chức lực lượng bán
hàng cụ thể. Phần cuối của chương đưa ra những nguyên tắc đánh giá, những
phương án tổ chức lực lượng bán hàng, mô tả khái quát tại sao công ty thiết bị văn
phòng Xerox thay đổi cách tổ chức lực lượng bán hàng của họ