Cấu trúc dữ liệu nâng cao

Danh sách liên kết bao gồm các phần tử. Mỗi phần tử của danh sách là một cấu trúc chứa 2 thông tin:
- Thành phần dữ liệu: lưu trữ các thông tin về bản thân phần tử
- Thành phần mối liên kết: lưu trữ địa chỉ của phần tử kế tiếp trong danh sách, hoặc lưu trữ giá trị NULL nếu là phần tử cuối danh sách.
Các phần tử trong danh sách được cấp phát động. Biết phần tử đầu tiên ta sẽ truy xuất được các phần tử tiếp theo. Thường được sử dụng con trỏ Head để lưu trữ địa chỉ đầu tiên của danh sách