Câu hỏi ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

Câu 1 (4 điểm): Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý
nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận
thức khoa học.
Câu 2 (4 điểm): Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và y
thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của
bản thân.