BỘ ĐỀ ÔN THI TÀI CHÍNH & CHỨNG KHOÁN

Tài liệu do Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn về Ngân hàng, Tài chính & Chứng khoán (BFSTC), Trường Đại học KTQD biên soạn cho học viên tham khảo .Dây là tài liệu tham khảo có giá trĩ, ngoài lý tuyết tài chính và chứng khoán thì bài tập rất quan trọng, giúp sinh viên củng cố kiến thức

TIME VALUE OF MONEY
2.Nếu giá trị tương lai của 1$ trong n năm với lãi suất i% là 2.5937$ thì giá trị hiện tại của 1$ nhận được cũng trong n năm với lãi suất i% là: A.$0.12486 B.$0.25937 C.$0.3855 D.Chưa có đủ thông tin để trả lời. Đáp án: C 3.Giả sử tỷ lệ chiết khấu là 10%,có tài sản tạo ra dòng tiền là 10$ năm thứ nhất,12$ năm tứ 2,mất 10$ năm thứ 3,và cuối cùng bán 175$ vào năm thứ 4,giá