Biến đổi văn hóa của các cộng đồng tộc người thiểu số ở Đông Nam Bộ

Bài viết đề cập đến văn hóa của cộng đồng người Stiêng ở xã Đak-Ơr, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, người Chơ Ro ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, người Chăm ở xã Suối Dây, tỉnh Tây Ninh và người Hoa ở Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với các khía cạnh: Phương thức sinh sống, tập quán cư trú, phong tục tập quán và đời sống tinh thần, tổ chức và quản lý cộng đồng, qua đó phân tích những biến đổi trong văn hóa của các cộng đồng này trong giai đoạn hiện nay.