Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 7 - Mẫu - Thống kê và phân phối của một số thống kê quan trọng

Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 7 - Mẫu - Thống kê và phân phối của một số thống kê quan trọng tập trung làm rõ về mẫu ngẫu nhiên, thống kê, phân phối của một số thống kê quan trọng. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học.