Bài giảng Vệ sinh tay trong phòng ngừa lây nhiễm Covid-19

"Bài giảng Vệ sinh tay trong phòng ngừa lây nhiễm Covid-19" với các nội dung cấu trúc của Covid-19; đường lây nhiễm, đối tượng nguy cơ nhiễm, những thủ thuật có thể tạo ra những hạt khí dung, nguyên tắc phòng và kiểm soát Covid-19.