Bải giảng: Thực hành sinh lý thực vật


quanh.

inh lý học thực vật là một môn khoa học nghiên cứu về các quá trình

sống trong cơ thể thực vật. Đó là những quá trình tiếp nhận, chuyển hoá vật chất, năng lượng; quá trình sử dụng nguồn vật chất và năng lượng đã được tổng hợp vào việc tạo nên những cấu trúc mới, tế bào mới, cơ quan mới, thế hệ mới; diễn biến của các quá trình sống và thay đổi cấu trúc để thích nghi và tồn tại với môi trường bất lợi xung

Cấu tạo cơ thể và các quá trình sinh lý trong cơ thể thực vật rất phức tạp. Để có thể hiểu hết những của các hệ này phải cần một thời gian tương đối dài. Do sự bó gọn về thời gian của môn học, trong cuốn “Bài giảng Thực hành Sinh lý học thực vật” này, chúng tôi chỉ