Bài giảng Ngân hàng thương mại 2: Bài 1 - TS. Lê Thanh Tâm

"Bài giảng Ngân hàng thương mại 2 - Bài 1: Rủi ro và quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại" cung cấp đến người học kiến thức tổng quan về rủi ro, quản lý rủi ro nhất định khi có một hoạt động nào trong ngân hàng.