Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 được trình bày như sau: Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược, các giai đoạn và mô hình quản trị chiến lược, vị trí, đối tượng và phương pháp nghiên cứu.