Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương: Phần 2 - ThS. Nguyễn Ngọc Châu

Tập bài giảng Sinh hóa đại cương sẽ được phân làm 2 phần: phần thứ nhất mô tả cấu tạo hóa học của tất cả những chất có trong một cơ thể sống. Phần thứ hai mô tả sự thoái biến (hoàn nguyên) và sự tái tổng hợp những vật chất của một cơ thể trong quá trình sống. Bài giảng môn học Sinh hóa đại cương Phần 2 này tiếp tục trình bày cấu tạo hóa học của chất lipide, acide nucleique, vitamine và mô tả mô tả sự thoái biến của hợp chất thứ cấp và sắc tố thực vật.