Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 - Nguyễn Thị Kim Cúc

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 9 do Nguyễn Thị Kim Cúc biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống báo cáo tài chính với những nội dung như những vấn đề chung về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; bản thuyết minh báo cáo tài chính.