Bài giảng Hóa học 1: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Bời

Bài giảng này trình bày một số nội dung như: Đối tượng nghiên cứu của động hóa học, tốc độ phản ứng hóa học, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng,... Mời các bạn cùng tham khảo.