Bài giảng Hình ảnh giải phẫu ống hậu môn trên cộng hưởng từ - Bs. Vũ Lê Minh

Bài giảng Hình ảnh giải phẫu ống hậu môn trên cộng hưởng từ trình bày các nội dung chính sau: Giải phẫu ống hậu môn phản ánh chức năng sinh lý học, đánh giá giải phẫu ống hậu môn, hình ảnh cộng hưởng từ ống hậu môn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.