Bài giảng Hidrocarbon

Mục tiêu của bài giảng Hidrocarbon là nhằm giúp cho các bạn có thể phân biệt được sự khác nhau về cấu tạo của hydrocarbon no, hydrocarbon không no và hydrocarbon thơm; trình bày được cơ chế phản ứng thế SR của alkan, AE của alken và SE của hydrocarbon thơm; đưa ra được ví dụ và ứng dụng của một số hydrocarbon (parafin, terpen, carotene…).