Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 5 - TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh

Chương 5 - Tổ chức thông tin trong chu trình doanh thu. Chương 5 trang bị cho người học kiến thức về: Mục tiêu và các chức năng chính của chu trình doanh thu; tổ chức thông tin cho các hệ thống chức năng trong chu trình doanh thu là hệ thống bán hàng, hệ thống giao hàng, hệ thống lập hóa đơn và hệ thống theo dõi công nợ và thu tiền; mô hình quan hệ cấu trúc dữ liệu trong chu trình doanh thu.