An toàn trên công trường xây dựng

Xây dựng là một trong những ngành công nghiệp lớn trên thế giới có họat động bao
trùm hầu hết các lĩnh vực như tái thiết các công trình bị hủy họai do những thảm họa gây ra
bởi cả con người và tự nhiên, lĩnh vực cung cấp năng lượng, dịch vụ, viễn thông... là những
lĩnh vực đang liên tục phát triển để đáp ứng cho nhu cầu không ngừng gia tăng của con
người, góp phần quan trọng vào sự tiến bộ chung của nhân lọai. Mặc dù đã được cơ khí hóa,
ngành xây dựng cũng là ngành xử dụng nhiều lao động, chiếm từ 9 – 12%, có khi tới 20% lực
lượng lao động của mỗi quốc gia.