Bài viết Điều dưỡng cơ bản

Tài liệu đề cập đến đối tượng của điều dưỡng là con người bao gồm người khỏe và người có bệnh tật. Con người được tạo ra bởi các yếu tố thể chất, tinh thần và xã hội. Các nhu cầu cần thiết để duy trì các yếu tố tạo ra con người gọi là nhu cầu cơ bản hay còn gọi là các nhu cầu để tồn tại và phát triển của con người. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết nội dung.