• NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

  NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

  Chương 1: Giới thiệu về Công nghệ phần mềm Chương 2: Các mô hình về tiến trình phần mềm Chương 3: Quản lý phần mềm Quản lí nhân sự và tổ chức Quản lí chất lượng Quản lí cấu hình Quản lí dự án Chương 4: Ước lượng giá thành Phần II: Tiến trình phần mềm Chương 5: Đặc tả yêu cầu Chương 6: Thiết kế Chương 7: Lập trình Chương 8: Kiểm...

   229 p mku 08/01/2013 278 7

 • CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C

  CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C

  Tổng quan Cú pháp Vài ví dụ Hàm và vấn đề truyền tham số Tham số mặc định Tham số là một hàm khác (con trỏ hàm) Quá tải hàm (hàm trùng tên) Toán tử, quá tải toán tử Giới thiệu kỹ thuật đệ quy Hàm main có tham số T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008 Page 2 1. Tổng quan Phân loại 1. Hàm có sẵn – Ví dụ • Hàm sqrt: có khai báo double sqrt(double x),...

   32 p mku 19/12/2012 251 2

 • Con trỏ - Pointer

  Con trỏ - Pointer

  1. Đặt vấn đề - ctdl động, tại sao?  Nhu cầu thực tế về kiểu dữ liệu: typedef struct NGUOI { CTDL động giải quyết char hoten[30]; được vấn đề này. Nó giải quyết như thế nào? int soCMND; NGUOI cha,me; }NGUOI; Khi khai báo một kiểu dữ liệu thì NNLT thường yêu cầu kiểu dữ liệu phải được xác định kích thước rõ ràng. Với nhu cầu trên  không...

   53 p mku 19/12/2012 247 1

 • CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C

  CHƯƠNG 02: Ngôn Ngữ C

  1. Tổng quan do { ; }while(); for(;;) ; : nhãn ; if () goto ; nhãn 9/16/2008 while() ; Page 3 T.P.Tuấn-Lập Trình C 1. Tổng quan i=1;s=0; do { s+=i; i++; }while(i

   11 p mku 19/12/2012 206 1

 • Bài 03: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

  Bài 03: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

  • Lệnh – Lệnh là tác vụ, biểu thức, hàm, cấu trúc điều khiển, ... – Ví dụ: x=x+2; • Khối lệnh – Khối lệnh là dãy các câu lệnh được đặt trong cặp dấu {}, các lệnh thường được viết thụt vào 1 tab để chương trình rõ ràng, đẹp mắt. – Ví dụ: #include void main() {//dấu đầu khối int a=5,b=6; printf(“%d + %d = %d.\n",a,b,a+b); }//dấu cuối khối...

   15 p mku 19/12/2012 226 1

 • CHƯƠNG 01: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH

  CHƯƠNG 01: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ, BÀI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH

  1. Vấn đề - bài toán 2. Thuật toán - thuật giải 3. Các phương pháp biểu diễn thuật toán 4. Các bước để giải một bài toán trên máy tính 5. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình 6. Thể hiện thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình Page 2 T.P.Tuấn-Lập Trình C 9/16/2008 1. Vấn đề - bài toán Khái niệm • Vấn đề thường được dùng với nghĩa rộng hơn...

   47 p mku 19/12/2012 210 1

 • CHƯƠNG 9:File

  CHƯƠNG 9:File

  Khái niệm • File lưu dạng text thông thường(text stream) • File lưu dạng nhị phân (binary stream) .KIỂU FILE • Dạng text (text stream) + Các chuỗi lưu dạng text + Có thể ở xem bình

   11 p mku 14/12/2012 187 1

 • CHƯƠNG VIII:ĐỆ QUY

  CHƯƠNG VIII:ĐỆ QUY

  • Một hàm được gọi là đệ quy nếu bên trong thân hàm có lệnh gọi đến chính nó. • Ví dụ: n!=1* 2 * 3 *…* (n-1) *n = (n-1)! *n (với 0!=1) Như vậy, để tính n! : nếu

   15 p mku 14/12/2012 198 3

 • CHƯƠNG VII:CHUỔI

  CHƯƠNG VII:CHUỔI

  • Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (còn được gọi là ký tự NULL trong bảng mã Ascii). • Các

   34 p mku 14/12/2012 207 1

 • CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH CON

  CHƯƠNG 6: CHƯƠNG TRÌNH CON

  Chương trình con là một phép toán trừu tượng được định nghĩa bởi người lập trình. Chương trình con có các đặc tính như sau: Mỗi chương trình con có một điểm vào duy nhất. Chương trình gọi tạm ngừng việc thực hiện trong quá trình thực hiện chương trình con. Ðiều khiển luôn được trả về chương trình gọi khi sự thực hiện chương...

   62 p mku 14/12/2012 182 1

 • CHƯƠNG IV:MẢNG(ARRAY)

  CHƯƠNG IV:MẢNG(ARRAY)

  Mảng là một tập hợp các phần tử cố định có cùng một kiểu được đặt liên tiếp trong bộ nhớ gọi là kiểu phần tử. • Kiểu phần tử có thể là: số, ký

   34 p mku 14/12/2012 205 2

 • CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

  CHƯƠNG 3: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

  Một chương trình đang chạy nghĩa là nó đang thực thi các câu lệnh. Thứ tự mà các câu lệnh được thực hiện được gọi là dòng điều khiển

   36 p mku 14/12/2012 216 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số