• Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về giá trị theo thời gian của tiền tệ, tính toán lãi tức, biểu đồ dòng tiền tệ, các công thức tính giá trị tương đương cho các dòng tiền tệ đơn và phân bố đều, lãi suất danh nghĩa là lãi suất thực. Mời...

   23 p mku 23/09/2015 170 1

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế" cung cấp cho người học một số kiến thức về: Giới thiệu về khấu hao, mô hình khấu hao đều (LS), giới thiệu về thuế thu nhân doanh nghiệp, dòng tiền sau thuế (CFAT), so sánh phương án dựa vào CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p mku 23/09/2015 193 1

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 3: Phân tích phương án theo giá trị tương đương" giới thiệu tới người học các nội dung: Các phương pháp so sánh phương án, một số nguyên tắc chung trong so sánh phương án, phương pháp giá trị hiện tại (NPV hay PW, phương pháp giá trị hàng năm (NAV hay AW). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p mku 23/09/2015 168 1

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 5: Phân tích phương án theo các phương pháp khác" giới thiệu các nội dung: Tỉ số lợi ích chi phí (B/C), so sánh các phương án theo tỉ số (B/C), so sánh 3 phương pháp phân tích phương án, phân tích điển hòa vốn, thời gian bù vốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p mku 23/09/2015 169 1

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư" cung cấp cho người học các khái niệm về nguồn vốn, chi phí sử dụng nguồn vốn, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p mku 23/09/2015 222 1

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về rủi ro và bất định, phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), phân tích rủi ro (risk analysis) bằng giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p mku 23/09/2015 153 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 7 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 7 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 7 có nội dung giới thiệu về nguồn điện – động học các quá trình điện hóa do GV. Nguyễn Trọng Tăng biên soạn. Bài giảng trình bày các nội dung chính về: nguồn điện hóa học, quá trình điện phân, quá thế, ứng dụng phép điện phân và phần bài tập. Bài giảng sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Hóa học có thêm tài liệu...

   58 p mku 24/08/2015 200 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 1 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 1 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý - Chương 1: Hấp thụ do GV. Nguyễn Trọng Tăng biên soạn nhằm giúp sinh viên nắm được một số kiến thức về sự hấp phụ pha khí lên chất rắn, sự hấp phụ khí lên chất lỏng, sự hấp phụ lỏng lên chất rắn, hiện tượng thấm ướt, giới thiệu một số chất hấp phụ. Mời các bạn cùng tham khảo,

   82 p mku 24/08/2015 184 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 4 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 4 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý - Chương 4: Dung dịch điện ly do GV. Nguyễn Trọng Tăng biên soạn sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Hóa học nắm vững các nội dung cơ bản về tính bất thường của dung dịch điện ly, thuyết điện ly, độ điện ly – Hằng số điện ly, sự solvat hóa các io, hoạt độ và hệ số hoạt độ, lực ion. Bài giảng được biên soạn đầy...

   45 p mku 24/08/2015 188 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 2 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 2 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Chương 2: Hóa keo thuộc bộ Bài giảng Hóa lý do GV. Nguyễn Trọng Tăng biên soạn. Nội dung của bài giảng hóa keo trình bày các vấn đề chính về: khái niệm, phân loại, cấu tạo keo, phương pháp điều chế hệ keo, tính chất của hệ keo, sự keo tụ, sột số hệ phân tán thô. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p mku 24/08/2015 224 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 3 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 3 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 3 có nội dung trình bày về động hóa học. Bài giảng sẽ giúp cho sinh viên nắm được các nội dung chính về: một số khái niệm cơ bản, định luật tác dụng khối lượng, động học phản ứng đơn giản, động học phản ứng Phức tạp, phương pháp xác định tốc độ - bậc phản ứng, ảnh hưởng nhiệt độ đến tốc độ phản...

   161 p mku 24/08/2015 172 1

 • Bài giảng Hóa lý: Chương 5 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Bài giảng Hóa lý: Chương 5 - GV. Nguyễn Trọng Tăng

  Chương 5: Sự vận chuyển điện tích thuộc bộ Bài giảng Hóa lý. Bài giảng sẽ giúp cho người học nắm được những nội dung cơ bản về: khái niệm cơ bản, độ dẫn điện, phương pháp đo độ dẫn điện và ứng dụng, linh độ ion và linh độ ion H+ - OH-, quan hệ độ dẫn điện – tốc độ chuyển vận, số chuyển vận của các ion, định luật giới hạn...

   75 p mku 24/08/2015 173 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số