• Một số vấn đề về chính sách, pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam

  Một số vấn đề về chính sách, pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam

  Bài viết Một số vấn đề về chính sách, pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc và gợi mở cho Việt Nam trình bày tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc; Một số chính sách, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường nước ở Trung Quốc; Kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường...

   8 p mku 25/07/2022 30 0

 • Công ước về Luật biển năm 1982 và nghề cá ở Đông Nam Á

  Công ước về Luật biển năm 1982 và nghề cá ở Đông Nam Á

  Bài viết Công ước về Luật biển năm 1982 và nghề cá ở Đông Nam Á trình bày Công ước về Luật biển năm 1982 - một chế độ đánh cá mới; Công ước về Luật biển năm 1982 và các quốc gia Đông Nam Á; Giải pháp khắc phục khủng hoảng nghề cá khu vực.

   8 p mku 25/07/2022 30 0

 • Lập pháp bảo đảm bình đẳng tại Việt Nam

  Lập pháp bảo đảm bình đẳng tại Việt Nam

  Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm bình đẳng, thông qua hoạt động lập pháp, ban hành chính sách và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Bài viết Lập pháp bảo đảm bình đẳng tại Việt Nam trình bày các nội dung về bình đẳng và vai trò của Quốc hội; Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; Hoàn thiện cơ chế bảo vệ bình đẳng.

   8 p mku 25/07/2022 26 0

 • Nhận thức khoa học về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành

  Nhận thức khoa học về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành

  Bài viết Nhận thức khoa học về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành phân tích quan điểm khoa học về nội dung của từng điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại nêu tại Điều 75 BLHS năm 2015, đặc biệt là các điều kiện: Hành vi phạm tội được thực...

   9 p mku 25/07/2022 31 0

 • Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Thư viện năm 2019 của Việt Nam

  Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Thư viện năm 2019 của Việt Nam

  Bài viết Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Thư viện năm 2019 của Việt Nam tập trung tổng quan, phân tích và nhận diện quy định của pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Thư viện, từ đó khuyến nghị các biện pháp để tăng cường việc thực thi Luật trong thời gian tới.

   7 p mku 25/07/2022 26 0

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo ở Việt Nam hiện nay

  Trong di sản Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục chiếm một vị trí quan trọng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, từ khi đi tìm đường cứu nước đến lúc đi xa, Hồ Chí Minh luôn đặt giáo dục ở một vị trí đặc biệt. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều chủ trương, đường lối để...

   5 p mku 25/07/2022 29 0

 • Một số đổi mới trong giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh ở chương trình giáo dục đại học hiện nay

  Một số đổi mới trong giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh ở chương trình giáo dục đại học hiện nay

  Triển khai Kết luận 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành xây dựng bộ chương trình, giáo trình 5 môn lý luận chính trị giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, đưa vào...

   6 p mku 25/07/2022 19 0

 • Hành trình tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm ra con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Hành trình tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm ra con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Khác với các nhà trí thức tư sản phương Tây và nhiều nhà cách mạng trên thế giới đến với chủ nghĩa Mác-Lênin Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác lênin là để tìm kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, tức là từ nhu cầu của thực tiễn cách mạng Việt Nam, Người tiếp thu chủ nghĩa Mác lênin theo phương pháp nhận thức...

   5 p mku 25/07/2022 16 0

 • Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng cường theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng cường theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài viết "Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng cường theo tư tưởng Hồ Chí Minh" nhằm khái quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hùng cường; đồng thời luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; từ đó đưa ra...

   5 p mku 25/07/2022 17 0

 • Cội nguồn khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Cội nguồn khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh trong tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, “người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc” là khát vọng cháy bỏng, là lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây vừa là điểm mấu chốt, cốt lõi, xuyên suốt đồng thời phản ánh tính toàn diện trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bài viết này "Cội...

   6 p mku 25/07/2022 17 0

 • Tình yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Tình yêu thương con người trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  Trong bài viết, tác giả trình bày nội dung cơ bản tình yêu thương con người trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh đó là tình yêu thương sâu rộng và cụ thể với từng số phận con người, đồng thời chỉ ra được nét đặc sắc thể hiện triết lý nhân văn trong tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh: yêu thương phải gắn cùng hành động, sự nghiệp...

   5 p mku 25/07/2022 19 0

 • Đường Hồ Chí Minh trên biển – tầm nhìn chiến lược trong nghệ thuật quân sự Việt Nam

  Đường Hồ Chí Minh trên biển – tầm nhìn chiến lược trong nghệ thuật quân sự Việt Nam

  Bài viết "Đường Hồ Chí Minh trên biển – tầm nhìn chiến lược trong nghệ thuật quân sự Việt Nam" khẳng định sự ra đời của Đường Hồ Chí Minh trên biển thể hiện tầm nhìn chiến lược, nét đặc sắc trong nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, biểu tượng sức mạnh, niềm tự hào, giá trị lịch sử và hiện...

   6 p mku 25/07/2022 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số