• Chương 3 – Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng

  Chương 3 – Hiệu quả của quyền lực và các chiến lược ảnh hưởng

  Nghiên cứu của French & Raven: (Không phân loại) Ø Pháp lý Ø Tặng thưởng Ø Chế tài Ø Rèn đúc Ø Tham chiếu • Nghiên cứu của Podsakoff và Schriesheim: Chuyên môn & Tham chiếu là quan trọng nhất. • Students (Công nhân): Pháp lý – Chuyên môn – Tham chiếu – Tặng thưởng – chế tài

   8 p mku 20/03/2012 17 0

 • Tiếng anh quản trị kinh doanh part 2

  Tiếng anh quản trị kinh doanh part 2

  Tài liệu tiếng anh chuyên ngành quản trị kinh doanh giúp các bạn sinh viên đang theo học trong ngành có nhiều vốn từ vựng và ngữ pháp tiếng anh nhằm có nhiều kiến thức để làm việc.

   10 p mku 20/03/2012 14 1

 • Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

  Quản trị kinh doanh khách sạn du lịch

  Quản trị kinh doanh: 1. Kn: qtkd dịch vụ là sự tác động liên tục, có tổ chức, có hướng dịch của chủ thể doanh nghiệp du lịch lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp, sử dụng 1 cách tốt nhất mọi tiềm năng

   13 p mku 20/03/2012 28 0

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 10

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 10

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương "Chiến lược Marketing " dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   63 p mku 20/03/2012 20 0

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 9

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 9

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương " Chiến lược quản trị nguồn nhân lực " dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   26 p mku 20/03/2012 17 0

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 8

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 8

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương " Chiến lược sản xuất quốc tế " dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   28 p mku 20/03/2012 16 0

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 7

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 7

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương "Hoạch định chiến lược toàn cầu " dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   39 p mku 20/03/2012 17 0

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 6

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 6

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương " Môi trường chính trị- pháp luật" dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   7 p mku 20/03/2012 21 1

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 5

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 5

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương " Môi trường thươn mại quốc tế" dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   53 p mku 20/03/2012 25 1

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 4

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 4

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương " Môi trường văn hóa " dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   40 p mku 20/03/2012 30 1

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 3

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 3

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương " Liên kết kinh tế quốc tế " dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   24 p mku 20/03/2012 24 1

 • Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 2

  Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 2

  Tài liệu tham khảo môn Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương "Lý thuyết về thương mại quốc tế và đầu tư quốc tế " dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, quan hệ quốc tế,...

   33 p mku 20/03/2012 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số