• Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí

  Việt Nam là một quốc gia dân tộc tự chủ từ sớm. Nền độc lập, tự chủ của Việt Nam gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành xâm lược nước ta, đánh sập thành trì chế độ phong kiến mục ruỗng của triều đình nhà Nguyễn, biến nước ta thành thuộc địa...

   136 p mku 24/05/2012 106 1

 • HỒ CHÍ MINH – CON NGƯỜI CỦA SỰ SỐNG

  HỒ CHÍ MINH – CON NGƯỜI CỦA SỰ SỐNG

  Trong thế giới của con người, có ba cái chết. Cái chết thứ nhất là cái chết sinh học. Cái chết này được xác định khi con người đã nằm ở cõi vĩnh hằng. Nói như người Hà Nội thường hay đùa, thì là “đi Văn Điển”. Cái chết thứ hai là cái chết chính trị, đạo đức. Nghĩa là người đó còn sống đấy, sống về sinh học, nhưng coi như đã...

   250 p mku 24/05/2012 124 1

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Thị Diệu Liêng

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - Nguyễn Thị Diệu Liêng

  HCM sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, ở quê hương giàu truyền thống cách mạng, trong một đất nước sớm định hình một quốc gia dân tộc có chủ quyền lâu đời, trong đó tinh thần yêu nước là dòng chảy chủ yếu xuyên suốt chiều dài lịch sử.Giá trị truyền thống dân tộc: là ý thức chủ quyền quốc gia dân tộc, ý chí tự lập,...

   48 p mku 24/05/2012 111 1

 • Bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong thuật ngữ “ Tư tưởng Hồ Chí Minh” , khái niệm “ tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. Khái niệm “tư tưởng” ở đây không phải dủng với nghĩa tinh thần - tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng đồng mà với nghĩa là một hệ thống nh ng quan đi m, quan ni m, lu n đi m đ c xâữ ể ệ ậ ể ượ y dựng trên một...

   352 p mku 24/05/2012 121 1

 • Bài thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng"

  Bài thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng"

  2./ Thế nào là đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là bất kỳ ở cương vị nào, bất kỳ làm công việc gì, đều không sợ khó, không sợ khổ, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của giai cấp, của nhân dân, đều nhằm mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội.

   36 p mku 24/05/2012 124 2

 • Bài giảng: Những nguyện lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin (II)

  Bài giảng: Những nguyện lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin (II)

  • Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của một nghề nghiệp chuyên môn nhất định • Lao động trừu tượng: là lao động của người sản xuất hàng hóa đã gạt bỏ hình thức biểu hiện cụ thể của nó để quy về cái chung đồng nhất, đó là sự tiêu phí sức lao động, tiêu hao sức cơ bắp, thần kinh của con người

   45 p mku 24/05/2012 97 1

 • Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Chương I: CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Chính quyền triều Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp.Hệ tư tưởng phong kiến đã lỗi thời;Chính sách khai thác của thực dân Pháp đã làm thay đổi xã hội Việt Nam.Các sĩ phu yêu nước đã tổ chức vận động đấu tranh chống Pháp theo mục tiêu và phương pháp mới nhưng đều không thành công;

   65 p mku 24/05/2012 101 1

 • Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

  Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đề tài 16:Vai trò của ĐCS Việt Nam. Đ 16.1 Lựa chọn con đường XD đường lối, chiến lược, sách lược CM, xác định phương pháp CM. Đ 16.2 Tổ chức, đoàn kết, tập hợp lực lượng CM •Đoàn kết trong nước •Đoàn kết quốc tế. Đ 16.3 Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên •Tiên phong về lý luận và hành động CM...

   17 p mku 24/05/2012 103 1

 • Báo cáo: Đường Lối Xây Dựng Và Phát Triển Nền Văn Hóa

  Báo cáo: Đường Lối Xây Dựng Và Phát Triển Nền Văn Hóa

  Đề cương văn hóa Việt Nam do đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh dự thảo. Đề ra ba nguyên tắc của nền văn hóa mới: Dân tộc hóa: chống lại mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa khiến cho văn hoă Việt Nam phát triển độc lập. Đại chúng hóa: chống mọi chủ trương, hành động làm cho văn hóa phản lại hoặc xa rời quần chúng. Khoa học hóa:...

   51 p mku 24/05/2012 121 1

 • Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

  Bài thuyết trình: Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân...

   49 p mku 24/05/2012 372 1

 • DỊCH VỤ DHCP

  DỊCH VỤ DHCP

  Một máy tính hay thiết bị khác phải được cấu hình theo một tham số trước khi có thể hoạt động trên một mạng. Trên hệ máy khách ta phải cấu hình các tham số như tên và địa chỉ IP, trên hệ máy chủ thì địa chỉ IP của hệ phục vụ DNS phân giải tên hệ chủ và mặt nạ con. Nếu không có các tham số cấu hình này, một máy tính hay thiết bị...

   34 p mku 24/05/2012 128 1

 • Mạng thôn tin toàn cầu Internet

  Mạng thôn tin toàn cầu Internet

  Internet là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính trên khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. Internet được thiết lập vào năm 1983 ượ ế ậ và không ngừng phát triển nhờ: Nhiều người dùng sẵn sàng chia sẻ những sản phẩm của mình cho mọi người cũng sử dụng Công nghệ các máy chủ ngày càng cải...

   25 p mku 24/05/2012 125 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số